Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.dasap.com.pl, prowadzony jest przez Jarosława Lipińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DASAP Jarosław Lipiński, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 951-173-04-77, REGON
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców oraz Osób Prawnych i określa zasady oraz tryb zawierania Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
 3. Z uwagi na to, że oferowane w naszym sklepie produkty są przyrządami specjalistycznymi, zaprojektowanymi z myślą o profesjonalnym użytku, wymagającymi podczas użytkowania fachowej wiedzy oraz umiejętności, nie prowadzimy sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
 4. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu są zaproszeniem do składania ofert przez Klientów i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 2

Definicje

 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DASAP Jarosław Lipiński wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 951-173-04-77, REGON
 2. Klient – Przedsiębiorca lub Osoba Prawna dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 4. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego
 5. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.dasap.com.pl
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto – konto klienta w Sklepie, są na nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności liczby produktów.
 14. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Astrów 18, Ustanów, 05-540 Zalesie Górne
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: dasap@dasap.com.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 509 642 500
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 53 1240 6250 1111 0000 4593 7569
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00-17:00

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 3. włączona obsługa plików cookies

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto (nie uwzględniają podatku VAT).

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: nazwa firmy, adres firmy (ulica, kod pocztowy, miejscowość), NIP, adres e-mail, imię i nazwisko reprezentanta.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
 2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam”
 6. poczekać na wiadomość e-mail od Sprzedawcy potwierdzającą przyjęcie zamówienia, zawierającą oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, informację o planowanym terminie realizacji zamówienia.
 7. opłacić zamówienie w określonym terminie.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Przesyłka kurierska
  2. Odbiór osobisty pod adresem: ul. Astrów 18, Ustanów, 05-540 Zalesie Górne
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po wysłaniu przez Sprzedawcę stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, informację o planowanym terminie realizacji zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Po kliknięciu przez Klienta przycisku “Zamawiam”, system automatycznie generuje i wysyła do Klienta wiadomość potwierdzającą ten fakt. Następnie Sprzedawca ustala dokładny termin realizacji zamówienia, po czym wysyła do Klienta stosowną wiadomość e-mail, która zawiera oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, informację o planowanym terminie realizacji zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zawarta zostaje Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę płatności za zamówiony towar.
 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
  1. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
  2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem od dnia uznania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w wiadomości e-mail potwierdzającej przejęcie zamówienia do realizacji. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie klientom posiadającym status Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego.
 2. Przedsiębiorca Uprzywilejowany może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu przedsiębiorcy uprzywilejowanemu lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 4. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 5. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 6. Przedsiębiorca uprzywilejowany może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 7. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 8. W przypadku przesłania oświadczenia przez Przedsiębiorcę uprzywilejowanego drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na podany przez Przedsiębiorcę uprzywilejowanego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 9. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Przedsiębiorcy uprzywilejowanego o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Przedsiębiorcę uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Przedsiębiorca uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Przedsiębiorca uprzywilejowany wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Przedsiębiorca uprzywilejowany powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Przedsiębiorca uprzywilejowany odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  6. Przedsiębiorca uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  7. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania i musi być zapakowany w oryginalne, nieuszkodzone opakowanie.
 10. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Przedsiębiorcy uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Przedsiębiorcy uprzywilejowanego, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  5. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  8. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Przedsiębiorcy uprzywilejowanego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski.
 2. Sprzedawca gwarantuje Kupującemu, w okresie 12 miesięcy (lub innym okresie, jeżeli zostało to zaznaczone w dokumencie zakupu) od zakupienia Towaru, że oferowane Towary są wolne od wad produkcyjnych, materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. Bieg gwarancji liczony jest od daty zakupu, udokumentowanej dowodem zakupu Towaru.
 3. W ramach gwarancji usunięte będą bezpłatnie wady Towaru, powstałe z winy producenta lub ukrytych wad materiałowych, a w razie niemożności ich usunięcia, Towar zostanie wymieniony na nowy.
 4. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia, spowodowane między innymi:
  1. błędną obsługą, niedbałością oraz siłą wyższą, jak np. pożar, powódź,
  2. podłączeniem Towaru do instalacji o niewłaściwym napięciu,
  3. korzystaniem z Towaru w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
  4. przekroczeniem parametrów eksploatacyjnych,
  5. niewłaściwą eksploatacją, transportem lub przechowywaniem Towaru,
  6. wylaniem elektrolitu z baterii.
 5. Gwarancja nie obejmuje materiałów techniczno-eksploatacyjnych i podzespołów, ulegających naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji sprzętu, np. baterii, akumulatorów, bezpieczników, przewodów pomiarowych, kabli zasilających i futerału.
 6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz wypaleń ścieżek drukowanych lub styków przełączników oraz spalenia podzespołów elektronicznych.
 7. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku stwierdzenia:
 8. dokonania zmian lub poprawek w treści karty gwarancyjnej,
 9. zerwania plomb i zabezpieczeń fabrycznych,
 10. celowego uszkodzenia Towaru,
 11. zniszczenia tabliczki znamionowej lub usunięcia ze sprzętu oznaczenia typu lub numeru fabrycznego Towaru,
 12. podejmowania w okresie gwarancyjnym, przez nieupoważnione przez gwaranta osoby, jakichkolwiek zmian, modernizacji oraz napraw Towaru,
 13. rozkalibrowania Towaru przez użytkownika,
 14. uszkodzeń wynikłych podczas transportu, niewłaściwych sposobów konserwacji, eksploatacji lub przechowywania Towaru.
 15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody i straty Nabywcy, spowodowane brakiem możliwości korzystania z zakupionych urządzeń wskutek wykrycia ich wad i koniecznością dokonania naprawy, a w szczególności szkód w postaci opłat za wynajęcie zastępczych urządzeń i wynagrodzeń za wykonanie prac, które mogłyby zostać wykonane przy użyciu Towarów, w których ujawniły się wady oraz strat związanych z wszelkimi kosztami związanymi z demontażem, montażem oraz ponownym uruchomieniem reklamowanych Towarów.
 16. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty w mieniu lub zdrowiu, utratę życia lub zdrowia użytkowników lub osób trzecich, wynikłych z użytkowania Towarów przez osoby bez wymaganych kwalifikacji lub uprawnień, z użytkowania w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przepisami BHP lub z przekroczenia dopuszczalnych parametrów eksploatacyjnych.
 17. Wysokość odpowiedzialności materialnej Sprzedawcy jest ograniczona do wartości wadliwego Towaru.
 18. Dożywotnia ograniczona gwarancja (Lifetime Limited Warranty) – producent Tempo Communications gwarantuje pierwszemu nabywcy produktu objętego dożywotnią, ograniczoną gwarancją, że produkt ten jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych w ciągu całego okresu eksploatacji tego produktu. Gwarancja ta nie obejmuje normalnego zużycia lub uszkodzeń wynikających z użytkowania urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją, przekroczeniem parametrów eksploatacyjnych, uszkodzeń mechanicznych spowodowanych działaniem sił zewnętrznych lub uszkodzeń spowodowanych siłą wyższą. W ramach dożywotniej, ograniczonej gwarancji uszkodzony produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, zgodnie z decyzją gwaranta.
 19. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest, na podstawie art.558, 1 Kodeksu Cywilnego, wyłączona.

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązek Informacyjny

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest:

DASAP Jarosław Lipiński

z siedzibą pod adresem
Astrów 18, Ustanów
05-540 Zalesie Górne

KONTAKT

Aby skontaktować się z nami w sprawach związanych z ochroną danych osobowych napisz na adres dasap@dasap.com.pl

PANI/PANA PRAWA

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

PROFILOWANIE

Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wiadomości email

Źródło i zakres danych

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zawarte w wysłanej do nas wiadomości e-mail (w zakresie takim, jakie dane znajdują się w przesłanej do nas wiadomości – np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres email).

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań (np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną).

Dane osobowe mogą być przekazane innym zewnętrznym podmiotom współpracującym z firmą DASAP Jarosław Lipiński np. w zakresie usług informatycznych, księgowych, transportowych, związanych z zaopatrzeniem.

Czas przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, możliwego w przypadku braku podstawy prawnej do dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Dane przechowywane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego do czasu istnienia tego obowiązku wynikającego z odpowiednich przepisów.

Kontakty telefoniczne

Źródło i zakres danych

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe podane podczas rozmowy telefonicznej (w zakresie takim, jakie zostały podane podczas rozmowy telefonicznej – np. imię i nazwisko, numer telefonu) jeśli istnieje uzasadniony cel zapisania i przetwarzania tych danych.

Firma DASAP Jarosław Lipiński nie nagrywa rozmów telefonicznych.

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań (np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną).

Dane osobowe mogą być przekazane innym zewnętrznym podmiotom współpracującym z firmą DASAP Jarosław Lipiński np. w zakresie usług informatycznych, księgowych, transportowych, związanych z zaopatrzeniem.

Czas przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, możliwego w przypadku braku podstawy prawnej do dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Dane przechowywane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego do czasu istnienia tego obowiązku wynikającego z odpowiednich przepisów

Klienci Sklepu Internetowego

Źródło i zakres danych

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zawarte w zamówieniu / na koncie klienta w sklepie internetowym (imię, nazwisko, adres email).

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji transakcji.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań (np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną).

Dane osobowe mogą być przekazane innym zewnętrznym podmiotom współpracującym z firmą DASAP Jarosław Lipiński np. w zakresie usług księgowych, informatycznych, marketingowych, transportowych, związanych z zaopatrzeniem.

Czas przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, możliwego w przypadku braku podstawy prawnej do dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Dane przechowywane będą w celu:


Kontrahenci

Źródło i zakres danych

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zawarte w umowie / na fakturze (w zakresie takim, jakie dane znajdują się w wyżej wymienionych dokumentach – zazwyczaj imię, nazwisko, stanowisko).

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy / transakcji.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań (np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną).

Dane osobowe mogą być przekazane innym zewnętrznym podmiotom współpracującym z firmą DASAP Jarosław Lipiński np. w zakresie usług księgowych, informatycznych, transportowych, związanych z zaopatrzeniem.

Czas przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, możliwego w przypadku braku podstawy prawnej do dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Dane przechowywane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego do czasu istnienia tego obowiązku wynikającego z odpowiednich przepisów.