Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin sklepu internetowego dasap.com.pl

1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego B2B dasap.com.pl.
 2. Właścicielem sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem www.dasap.com.pl jest firma DASAP Jarosław Lipiński, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 015546316, nr NIP 951-173-04-77, z siedzibą przy ul. Astrów 18, Ustanów, 05-540 Zalesie Górne.
 3. Do korzystania ze Sklepu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie. (Informacja o plikach cookie zawarta została w polityce prywatności).
 4. Ceny w Sklepie internetowym są podawane w złotych (PLN) – ceny netto i brutto i nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy do Kupującego (pod jeden adres), w przypadku zakupu o wartości netto przekraczającej 2 500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) będą pokrywane przez Sklep. W przypadku zakupu o wartości netto mniejszej od 2500 zł, koszty dostawy będą podawane w zawartości koszyka.
 5. Oferowane w Sklepie towary oraz ich ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; a są jedynie zaproszeniem do złożenia oferty sprzedaży.
 6. Oferta jest skierowana wyłącznie do:
 1. osób prawnych,
 2. jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej,
 3. jednostek i zakładów budżetowych,
 4. urzędów, instytucji i służb państwowych,
 5. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. Sklep nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2012 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
 

2 Definicje 

„Sprzedawca” – DASAP Jarosław Lipiński, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 015546316, nr NIP 951-173-04-77. “Kupujący” – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jednostka lub zakład budżetowy, urząd lub instytucja państwowa lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. “Sklep” – sklep internetowy działający pod adresem www.dasap.com.pl, “Zamówienie” – oferta zakupu produktów prezentowanych w Sklepie, złożona przez Kupującego drogą internetową poprzez formularz dostępny na stronie Sklepu lub za pośrednictwem poczty e-mail. “Regulamin” – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu. „Towar” – wszelkie produkty zakupione od Sprzedawcy. 3 Kontakt

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Astrów 18, Ustanów, 05-540 Zalesie Górne
 2. Adres korespondencyjny: ul. Parkowa 5K, Ustanów, 05-540 Zalesie Górne
 3. Adres e-mail:

– składanie zamówień: sklep@dasap.com.pl – korespondencja: dasap@dasap.com.pl

 1. Telefon: 509 642 500, 509 045 180

 

4 Zamówienia

 1. Dodanie, przez Kupującego, towarów “do koszyka” oraz naciśnięcie przycisku “Zamawiam”, stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Przy pierwszym Zamówieniu składanym w Sklepie należy podać wymagane prawem dane niezbędne do wystawienia faktury VAT (nazwę Kupującego, adres jego siedziby, NIP) oraz adres dostawy, adres e-mail do korespondencji, telefon kontaktowy.
 3. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza akceptację przez Kupującego zasad sprzedaży wynikających z niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje go do przestrzegania zawartych w nim reguł.
 4. Fakt dotarcia złożonego przez Kupującego Zamówienia do Sklepu zostanie potwierdzony przez Sprzedawcę na adres e-mail, podany przy składaniu Zamówienia.
 5. Złożenie Zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.
 6. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji jest dla każdego Zamówienia potwierdzane przez Sprzedawcę, poprzez wysłanie wiadomości e-mail wraz z załączoną fakturą proforma, z terminem płatności 3 dni, po opłaceniu której, następuje realizacja zamówienia. W przypadku, gdy płatność nie zostanie wykonana w podanym w fakturze proforma terminie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia Zamówienia lub zmiany ceny, uwzględniającej zmiany kursu walut, o czym powiadomi Zamawiającego na adres e-mail, podany przy składaniu Zamówienia.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do potwierdzenia Zamówienia również poprzez kontakt telefoniczny.
 8. W przypadku wcześniejszego przedstawienia Kupującemu przez Sprzedawcę oferty handlowej, realizacja dostawy na warunkach oferty uzależniona jest od złożenia kompletnego zamówienia w terminie ważności oferty.
 9. O braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Odbiorca zostanie niezwłocznie powiadomiony.
 10. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od godz. 9.00 następnego dnia roboczego.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przyjmowania Zamówień, w przypadku niektórych Towarów, wyłącznie w ilości odpowiadającej pełnemu opakowaniu.
 12. Kupujący ma prawo do zmiany lub anulowania zamówienia przed jego wysłaniem, kontaktując się ze Sprzedawcą telefonicznie lub na adres e-mail: sklep@dasap.com.pl
 13. Dokument sprzedaży – faktura VAT – jest wystawiany do każdego zrealizowanego Zamówienia i jest dołączany do przesyłki.
 

5 Płatności

 1. Płatności można realizować w następujący sposób:
 • przelewem/przedpłatą (na podstawie faktury proforma) na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 • kartą kredytową,
 • gotówką (przy odbiorze osobistym, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu).

 6 Dostawa

 1. O dokonaniu wysyłki Sklep informuje Kupującego na podany w Zamówieniu adres e-mail lub telefonicznie.
 2. Sklep realizuje sprzedaż Towarów z posiadanych zapasów magazynowych lub na zamówienie.
 3. Towary z posiadanych zapasów magazynowych będą dostarczane, pod wskazany przez Kupującego w Zamówieniu adres, pocztą kurierską w ciągu 2 – 5 dni roboczych.
 4. Dla pozostałych towarów, w zależności od asortymentu termin dostawy zamówień wynosi do 14 dni roboczych.
 5. W przypadkach zamawiania niektórych Towarów, sprowadzanych z zagranicy, termin dostawy może być dłuższy i będzie podany w potwierdzeniu Zamówienia.
 6. Sklep realizuje sprzedaż towarów po cenach obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia, z zastrzeżeniem §4, pkt 6.
 7. Zamówienia na Towary nietypowe, sprowadzane na indywidualne zamówienie, wymagają pisemnego potwierdzenia możliwości ich realizacji przez Sklep. Towary takie będą sprowadzane wyłącznie dla Kupujących niezalegających z płatnościami w stosunku do Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pobierania zadatku przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia i zapłaty pozostałej części ceny przed wykonaniem dostawy.
 8. Odbiór osobisty jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym ze Sprzedawcą.
 9. W chwili otrzymania zamawianego Towaru Kupujący powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń, Kupujący powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika oraz sporządzić, w obecności kuriera, protokół szkodowy.

7 Gwarancja

 1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski.
 2. Sprzedawca gwarantuje Kupującemu, w okresie 12 miesięcy (lub innym okresie, jeżeli zostało to zaznaczone w dokumencie zakupu) od zakupienia Towaru, że oferowane Towary są wolne od wad produkcyjnych, materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. Bieg gwarancji liczony jest od daty zakupu, udokumentowanej dowodem zakupu Towaru.
 3. W ramach gwarancji usunięte będą bezpłatnie wady Towaru, powstałe z winy producenta lub ukrytych wad materiałowych, a w razie niemożności ich usunięcia, Towar zostanie wymieniony na nowy.
 4. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia, spowodowane między innymi:
  1. błędną obsługą, niedbałością, oraz siłą wyższą, jak np. pożar, powódź,
  2. podłączeniem Towaru do instalacji o niewłaściwym napięciu,
  3. korzystaniem z Towaru w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
  4. przekroczeniem parametrów eksploatacyjnych,
  5. niewłaściwą eksploatacją, transportem lub przechowywaniem Towaru,
  6. wylaniem elektrolitu z baterii.
 5. Gwarancja nie obejmuje materiałów techniczno-eksploatacyjnych i podzespołów, ulegających naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji sprzętu, np. baterii, akumulatorów, bezpieczników, przewodów pomiarowych, kabli zasilających i futerału.
 6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz wypaleń ścieżek drukowanych lub styków przełączników oraz spalenia podzespołów elektronicznych.
 7. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku stwierdzenia:
 8. dokonania zmian lub poprawek w treści karty gwarancyjnej,
 9. zerwania plomb i zabezpieczeń fabrycznych,
 10. celowego uszkodzenia Towaru,
 11. zniszczenia tabliczki znamionowej lub usunięcia ze sprzętu oznaczenia typu lub numeru fabrycznego Towaru,
 12. podejmowania w okresie gwarancyjnym, przez nieupoważnione przez gwaranta osoby, jakichkolwiek zmian, modernizacji oraz napraw  Towaru,
 13. rozkalibrowania Towaru przez użytkownika,
 14. uszkodzeń wynikłych podczas transportu, niewłaściwych sposobów konserwacji, eksploatacji lub przechowywania Towaru.
 15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody i straty Nabywcy, spowodowane brakiem możliwości korzystania z zakupionych urządzeń wskutek wykrycia ich wad i koniecznością dokonania naprawy, a w szczególności szkód w postaci opłat za wynajęcie zastępczych urządzeń i wynagrodzeń za wykonanie prac, które mogłyby zostać wykonane przy użyciu Towarów, w których ujawniły się wady oraz strat związanych z wszelkimi kosztami związanymi z demontażem, montażem oraz ponownym uruchomieniem reklamowanych Towarów.
 16. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty w mieniu lub zdrowiu, utratę życia lub zdrowia użytkowników lub osób trzecich, wynikłych z użytkowania Towarów przez osoby bez wymaganych kwalifikacji lub uprawnień, z użytkowania w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przepisami BHP lub z przekroczenia dopuszczalnych parametrów eksploatacyjnych.
 17. Wysokość odpowiedzialności materialnej Sprzedawcy jest ograniczona do wartości wadliwego Towaru.
 18. Dożywotnia ograniczona gwarancja (Lifetime Limited Warranty) – producent Greenlee Communications gwarantuje pierwszemu nabywcy produktu objętego dożywotnią, ograniczoną gwarancją, że produkt ten jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych w ciągu całego okresu eksploatacji tego produktu. Gwarancja ta nie obejmuje normalnego zużycia lub uszkodzeń wynikających z użytkowania urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją, przekroczeniem parametrów eksploatacyjnych, uszkodzeń mechanicznych spowodowanych działaniem sił zewnętrznych lub uszkodzeń spowodowanych siłą wyższą. W ramach dożywotniej, ograniczonej gwarancji uszkodzony produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, zgodnie z decyzją gwaranta.
 19. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest, na podstawie art.558, 1 Kodeksu Cywilnego, wyłączona.

8 Reklamacje

 1. Jeśli otrzymany Towar będzie posiadał wady techniczne, materiałowe lub będzie niezgodny z potwierdzonym Zamówieniem, prosimy o natychmiastowy kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą. Prosimy jednocześnie o przesłanie pisemnego zgłoszenia reklamacji na adres sklep@dasap.com.pl, w którym należy podać datę zgłoszenia, datę zakupu, numer faktury zakupu, dokładny opis przyczyny reklamacji oraz adres zwrotny z nazwa osoby/firmy oraz numerem telefonu osoby upoważnionej do reprezentowania Kupującego. Reklamacja będzie niezwłocznie rozpatrzona.
 2. Zgłoszona wada lub niezgodność Towaru z potwierdzonym Zamówieniem podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi, czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
 3. Jeżeli zakupiony Towar ma wady lub jest niezgodny z potwierdzonym Zamówieniem, zostanie on odebrany od Kupującego, na zlecenie i koszt Sprzedawcy.
 4. Zwracany Towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie, umożliwiające bezpieczny transport do Sprzedawcy.
 5. W przypadku odsyłania Towaru z wadą dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę Towaru podczas transportu.
 6. Zwracany Towar powinien być odesłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z potwierdzonym Zamówieniem. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują.
 7. Do reklamowanego Towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży (dowód zakupu) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z Towarem.
 8. Sprzedawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym będzie dysponował do zbadania wadliwym towarem wraz z pisemnym zgłoszeniem reklamacyjnym. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu, a o fakcie tym Kupujący zostanie każdorazowo powiadomiony pisemnie.
 9. Koszty konserwacji i czyszczenia, jak również koszty ekspertyz, w wyniku których nie stwierdzono uszkodzeń lub stwierdzono uszkodzenia powstałe z winy Kupującego, obciążają Kupującego.
 10. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia przez Kupującego konieczności dokonania naprawy lub wymiany Towaru z tytułu gwarancji, Kupujący jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez gwaranta w związku z czynnościami podjętymi w wyniku tego zgłoszenia.
 11. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, DASAP Jarosław Lipiński wzywa klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.
 

9 Dane osobowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgoda na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia.
 2. Wszelkie dane osobowe podane podczas składania zamówienia służą wyłącznie w celu wystawienia dokumentu sprzedaży oraz prawidłowej realizacji zamówienia oraz świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Sprzedawca nie wykorzystuje tych danych do innych celów.
 3. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Kupujący ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych – firmy DASAP Jarosław Lipiński – w formie pisemnej (dopuszcza się formę elektroniczną).
 

10 Postanowienia końcowe

 1. Odstąpienie od umowy – nie dotyczy instytucji, podmiotów prawnych i osób prowadzących działalność gospodarczą.
 1. W przypadku ewentualnych sporów wynikających z umów sprzedaży objętych niniejszym regulaminem Sprzedawca będzie dążyć do polubownego ich rozstrzygnięcia. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.
 1. Ewentualne zmiany postanowień Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu, ze skutkiem na przyszłość. Zmiany te nie mogą naruszać praw Kupujących, wynikających ze złożenia Zamówienia przed wprowadzeniem tych zmian.
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI  

Polityka prywatności www.dasap.com.pl 

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia. Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy. Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w www.dasap.com.pl 

I. Kto jest administratorem danych osobowych www.dasap.com.pl? Administratorem danych osobowych www.dasap.com.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest: DASAP Jarosław Lipiński 05-540 Zalesie Górne Astrów 18, Ustanów  NIP: 951-173-04-77 REGON: 015546316  Administrator informuje, że zgłosił do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej GIODO) zbiór danych osobowych.  

II. Jak chronimy Twoje dane osobowe? Administrator równocześnie z zarejestrowaniem w GIODO wdrożył w www.dasap.com.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych. Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

 • Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy www.dasap.com.pl, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.
 • System IT www.dasap.com.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.
 

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych. 

III. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy? 

1. Rejestracja W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w www.dasap.com.pl, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane z www.dasap.com.pl. W trakcie rejestracji prosimy o:

 1. imię i nazwisko – niezbędne nam identyfikacji osoby składającej zamówienie
 2. e-mail – niezbędny do logowania do www.dasap.com.pl i komunikacji związanej z korzystaniem z www.dasap.com.pl;
 3. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)

Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez www.dasap.com.pl i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób. 2. Złożenie zamówienie W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji. Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

 1. imię i nazwisko oraz nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 2. adres firmy (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).
 5. numer NIP – niezbędny do wystawienia dokumentu sprzedaży;
 6.  

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez www.dasap.com.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie: Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :

 1. Poczta Polska
 2. UPS

Nazwa firmy, adres firmy, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do biura rachunkowego:

 1. H. Hermes. Sp. z o.o. Biuro rachunkowe

Adres e-mail przekazywany jest:

 1. Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, operatora serwisu ceneo.pl w celu wypełnienia ankiety oceny procesu składania zamówienia, ankiety oceny realizacji zamówienia oraz ankiety oceny produktu oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących;
 2. Opineo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, operatora serwisu opineo.pl w celu wypełnienia ankiety oceny realizacji zamówienia oraz ankiety oceny produktu
 

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez www.dasap.com.pl. www.dasap.com.pl współpracuje z następującymi operatorami płatności:

 1. Dotpay S.A operatora serwisu dotpay.pl
 

Subskrypcja newslettera W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w www.dasap.com.pl lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera. Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez www.dasap.com.pl i następujące podmioty:

 1. FreshMail Sp. z o.o., operatora serwisu freshmail.pl
 

IV. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na www.dasap.com.pl

 • www.dasap.com.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta www.dasap.com.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z www.dasap.com.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na www.dasap.com.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji www.dasap.com.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.   Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 • www.dasap.com.pl (cookies)

www.dasap.com.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia www.dasap.com.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania www.dasap.com.pl do Twoich potrzeb. www.dasap.com.pl wykorzystuje cookies do:

 1. zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut, po czym cookie jest kasowane);
 2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);
 3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania www.dasap.com.pl (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);
 4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania www.dasap.com.pl

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z www.dasap.com.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania. Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w www.dasap.com.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 • Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez www.dasap.com.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania www.dasap.com.pl. Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w www.dasap.com.pl  chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 1. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez www.dasap.com.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. 

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania www.dasap.com.pl Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w www.dasap.com.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.  

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów www.dasap.com.pl www.dasap.com.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w www.dasap.com.pl  linki do innych stron internetowych. www.dasap.com.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.  

VI. Udostępnianie Twoich danych osobowych W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, www.dasap.com.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności. 

VII. Zmiana polityki bezpieczeństwa www.dasap.com.pl www.dasap.com.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania www.dasap.com.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O takiej zmianie www.dasap.com.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem https://www.dasap.com.pl/regulamin-i-polityka-prywatnosci 

VIII. Kontakt www.dasap.com.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila lub z podanego przez Ciebie numeru telefonu. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu 22 726 77 67  lub e-mail sklep@dasap.com.pl W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu 22 726 77 67  lub e-mail sklep@dasap.com.pl W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:   DASAP Jarosław Lipiński 05-540 Zalesie Górne Astrów 18, Ustanów

 

Blisko

30 lat

doświadczenia w sprzedaży profesjonalnego sprzętu na rynku polskim

Wybrane produkty

Ostatnio oglądane

Brak ostatnio oglądanych produktów